Klauzula

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Niniejszym informuje, że:

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową najmu domku letniskowego jest:
Paweł Nowak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „WIKI” PAWEŁ NOWAK z siedzibą w Zakościelu, adres korespondencyjny: Zakościele 71, 26-340 Drzewica; NIP: 7991132024, REGON: 670227070.
Tel.: 571-807-691, adres e-mail: kontakt@apartamenty-monokini.pl.

II. Cel i podstawy przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy najmu domku letniskowego

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

III. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać udostępnione obsłudze prawnej, obsłudze księgowej, bankom, ZUS, organom administracji publicznej, sądom powszechnym lub organom egzekucyjnym na podstawie i w zakresie ich ustawowych kompetencji.

IV. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarta została umowa.

V. Prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych, czyli otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie .doc lub .pdf lub przeniesienia ich innemu administratorowi;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy najmu domku letniskowego.

VII. Profilowanie:
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna (monitoring Monokini)

Niniejszym informuję, że:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu umieszczonego na nieruchomości jest Paweł Nowak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ” WIKI ” PAWEŁ NOWAK z siedzibą w Zakościelu, adres korespondencyjny: Zakościele 71, 26-340 Drzewica; NIP: 7991132024, REGON: 670227070.
Tel.: 571-807-691, adres e-mail: kontakt@apartamenty-monokini.pl.

2. Cel i podstawy przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie nieruchomości położonej w miejscowości Rusinowo przy ul. Bukowej 1/3.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. d) i f) RODO.

3. Kategorie danych:
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy wykorzystaniu monitoringu dotyczy nagrań wizerunku osób znajdujących się wewnątrz, wokół oraz przed bramą budynku położonego w miejscowości Rusinowo przy ul. Bukowej 1/3.

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane przy wykorzystaniu monitoringu przetwarzane będą przez okres 14 dni chyba, że zostaną zabezpieczone na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości do tego uprawnionego.

5. Odbiorcy danych:
Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotu zarządzającego nieruchomością na podstawie zawartej umowy oraz Policji, Prokuratury, Sądu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości do tego uprawnionego, wyłącznie na podstawie i w granicach ich żądania.

6. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadniony interesem Administratora w przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych przy wykorzystaniu monitoringu polega na zapewnieniu bezpieczeństwa w obrębie nieruchomości.

7. Prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych, czyli otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie .doc lub .pdf lub przeniesienia ich innemu administratorowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Źródło danych osobowych:
Kamery monitoringu zamontowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.

9. Profilowanie:
Dane osobowe pozyskane przy wykorzystaniu monitoringu nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.