Regulamin

Regulamin :

Obiektu „Apartamenty Monokini”

Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki umów najmu domków letniskowych położonych na terenie obiektu „Apartamenty Monokini” należącego do Pawła Nowaka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ” WIKI ” PAWEŁ NOWAK z siedzibą w Zakościelu, adres korespondencyjny: Zakościele 71, 26-340 Drzewica; NIP: 7991132024, REGON: 670227070.

Osoby przebywające na terenie obiektu „Apartamenty Monokini” położonego w miejscowości Rusinowo przy ul. Bukowej 1/3 zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu bez uprawnienia do zwrotu kwot wpłaconych na rzecz Właściciela obiektu.

Rezerwacja pobytu może zostać dokonana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej apartamenty-monokini.pl, z podaniem:

terminu planowanego pobytu,

liczby osób, których rezerwacja dotyczy,

liczby domków letniskowych, którymi zainteresowany jest Gość,

adresu e-mail do korespondencji,

ewentualnych uwag dodatkowych.

Dokonując Rezerwacji Gość dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu.

Umowa najmu domu letniskowego zostaje zawarta po wpłaceniu przez Gościa zadatku w wysokości 30% kosztu najmu domku/domków letniskowych na rachunek bankowy Właściciela obiektu wskazany w zwrotnej wiadomości mailowej oraz potwierdzeniu dokonania Rezerwacji. Wpłacony zadatek zaliczony zostanie na poczet kosztu najmu domku letniskowego. 

Rezerwacja wygasa, w przypadku niewpłacenia przez Gościa zadatku w terminie 3 dni od dnia wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 6.

W przypadku rozwiązania przez Gościa umowy najmu domku letniskowego z przyczyn niezawinionych przez Właściciela obiektu, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi. Za rozwiązanie umowy najmu domku letniskowego uważane jest także niestawiennictwo Gościa w terminie ustalonym w Rezerwacji. 

Na terenie Obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 4-6 osób. Osoby niebędące Gośćmi lub osobami towarzyszącymi, zobowiązane są do opuszczenia Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej. 

Podnajem przekazanego domku letniskowego, a także korzystanie z niego w celach innych niż mieszkaniowe, wymaga uprzedniej zgody Właściciela obiektu i może wiązać się z uiszczeniem dodatkowej opłaty. 

Celem umożliwienia Właścicielowi obiektu należytej obsługi, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, że przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w ust. 9 niniejszego Regulaminu, tj. przyjazd przed godziną 16:00, a wyjazd po godzinie 10:00.

Jeżeli strony w toku zawierania umowy nie postanowią inaczej, najem domku letniskowego dokonywany jest na turnusy 7- lub 14-dniowe, które rozpoczynają i kończą się w sobotę. 

Z chwilą przybycia do Obiektu Gość zobowiązany jest do:

zapoznania się ze stanem wynajmowanego przez siebie domku letniskowego,

niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag do Obiektu, w tym do stanu technicznego domku lub innych uwag dotyczących miejsca pobytu,

podpisania Karty pobytu zawierającej m.in. informację o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz informację o stanie technicznym domku letniskowego.

Pozostałą kwotę należną z tytułu najmu domku letniskowego Gość zobowiązany jest wpłacić gotówką w kasie Obiektu niezwłocznie po przybyciu i podpisaniu Karty pobytu, o której mowa w punkcie 13 niniejszego Regulaminu.

Wynagrodzenie z tytułu najmu nie obejmuje kosztów dojazdu oraz wyżywienia, które Gość zobowiązany jest zorganizować i pokryć we własnym zakresie.

Rezygnacja z części pobytu, w tym późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie Obiektu, nie uprawnia do zmniejszenia uzgodnionego kosztu najmu oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Właściciela obiektu należności, a także nie zwalnia z obowiązku pokrycia całości zobowiązań powstałych w związku z pobytem. 

Po przybyciu do Obiektu od Gościa pobierana jest również kaucja zwrotna w wysokości 300-zł. W razie stwierdzenia przez właściciela Obiektu zniszczeń lub uszkodzeń kaucja zaliczona zostanie na poczet naprawienia wyrządzonej szkody. Zaliczenie przez Właściciela obiektu kaucji na poczet wyrządzonej szkody, nie wyłącza możliwości do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszących wysokość wpłaconej kaucji.

Gość ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Właścicielowi obiektu. Przed opuszczeniem Obiektu Gość zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu domku i terenu doń przyległego.

Na terenie Obiektu znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do każdego domku letniskowego przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Obiektu.

Obowiązek zabezpieczenia rzeczy pozostawionych na terenie Obiektu przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy, środki pieniężne lub inne kosztowności pozostawione na terenie Obiektu.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela obiektu, w szczególności związane z brakiem zasilania lub wody.

Gość zobligowany jest do korzystania z Obiektu w sposób należyty i bezpieczny, z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub mienia Klienta spowodowane nienależytym korzystaniem z Obiektu.

Rozpalanie grilli możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Właściciela obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, jak i korzystania z urządzeń gazowych nie będących wyposażeniem domku. 

Gość, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Obiektu, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian lub napraw na terenie Obiektu, w szczególności w domku letniskowym.

Pobyt zwierząt w domku letniskowym możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Gości Obiektu. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach oraz materacach stanowiących wyposażenie domku. W przeciwnym razie właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka lub materaca.

Właściciel obiektu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wejdą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na stronie internetowej apartamenty-monokini.pl. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy najmu domku letniskowego. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem obiektu, a Gościem jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Właścicielem obiektu, a Gościem rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Właściciela obiektu.

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Życzymy udanego wypoczynku